مرور برچسب

مقایسۀ رونوشت های SAM و AM که به صورت متفاوت از هم بیان می شوند

دانلود ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از مریستم آپیکالی ساقه نخود (SAM)

دریافت مقاله ترجمه شده تجزیه مولکولی مریستم انتهایی ساقه نخود – نشریه NCBI عنوان انگلیسی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. دسته: کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، علوم باغبانی و بیوتکنولوژی کشاورزی مجله مربوطه: مجله تجربی گیاه شناسی (Journal of Experimental Botany) انشگاه تهیه کننده: کارخانه زیست شناسی مولکولی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی، دانشکده زمین و منابع غذایی، دانشگاه…