مرور برچسب

فهرست (رپرتوار) بیان ژن SAMها در نخود باغی (Pisum sativum)

دانلود ترجمه مقاله کالبد شکافی مولکولی از مریستم آپیکالی ساقه نخود (SAM)

دریافت مقاله ترجمه شده تجزیه مولکولی مریستم انتهایی ساقه نخود – نشریه NCBI عنوان انگلیسی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود. دسته: کشاورزی گرایش های مرتبط با این مقاله بیوتکنولوژی و ژنتیک مولکولی گیاهان باغبانی، علوم باغبانی و بیوتکنولوژی کشاورزی مجله مربوطه: مجله تجربی گیاه شناسی (Journal of Experimental Botany) انشگاه تهیه کننده: کارخانه زیست شناسی مولکولی و آزمایشگاه بیوتکنولوژی، دانشکده زمین و منابع غذایی، دانشگاه…