مرور برچسب

آناتومی بریوفیلوم پیناتوم

دانلود مقاله آناتومی برگ های بریوفیلوم پیناتوم و K. crenata در شرایط آفتاب و سایه برای کمک در شناسایی

دریافت مقاله ترجمه شده کمک به شناسایی برگ های pinnata Kalanchoe و crenata در شرایط سایه و آفتاب با کالبد شناسی تطبیقی عنوان انگلیسی مقاله: Comparative anatomy of leaves of Kalanchoe pinnata and K. crenata in sun and shade conditions, as a support for their identification عنوان فارسی مقاله: آناتومی مقایسه ای برگ های کالانچو پیناتا و کا. کرنتا در شرایط آفتاب و سایه، به عنوان حمایت از شناسای آنها. دسته: زیست شناسی، کشاورزی و دارو سازی گرایش های مرتبط با این مقاله: علوم گیاهی، میکروبیولوژی، گیاهان دارویی،…